Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina OgórowiczInformacja o pedagogu

Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole
w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności
dydaktyczno–wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną


Zadaniem  pedagoga szkolnego jest:

- przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka, dlatego często jest określany jako rzecznik   praw uczniów i doradca nauczycieli
- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów
- określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym
- współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych dla uczniów niepełnosprawnych
- działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, w tym z wychowawcami klas, dyrekcją i rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie

Znaczącym zadaniem pedagoga szkolnego jest zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Często określa się go jako rzecznika praw uczniów i doradcę nauczycieli.

W Gimnazjum nr 1 pełnię funkcję pedagoga szkolnego od 1 września 2000 roku.

Chciałabym, aby szkoła, do której uczęszczają nasi uczniowie była otwarta, ciepła i przyjazna zarówno dla uczniów jak i ich rodziców.

By każdy czuł się w niej bezpiecznie.
By każdy odnalazł w niej swoje miejsce.
By każdy mógł odnaleźć w niej warunki do swej realizacji.
By każdy mógł do niej wracać pamięcią wyłącznie dobrymi wspomnieniami. Moje zawodowe credo to alfabet pedagoga, o którym staram się pamiętać każdego dnia, a mianowicie: 

Akceptuj swego ucznia.
Bądź dla niego oparciem.
Chwal go za wszystko.
Dotrzymuj przyrzeczeń.
Egzekwuj prawa i obowiązki.
Formułuj precyzyjnie wymagania.
Gospodaruj efektywnie jego czasem.
Hamuj dyskretnie niewłaściwe zapędy.
Interesuj się jego osobą.
Jednocz jego rozum, ducha i ciało.
Kieruj wszechstronnie jego rozwojem.
Licz się z jego zdaniem.
Łagodź stresy i cierpienia.
Miej cierpliwość.
Nie oszukuj go.
Okazuj mu zaufanie.
Pokaż, że jesteś omylny.
Rozwijaj jego samodzielność.
Słuchaj uważnie tego, co mówi.
Troszcz się o niego.
Ukaż mu wartość i piękno życia.
Wierz w jego możliwości.
Y...? (niewiadoma, bądź na nią przygotowany).
Zachęcaj go do dalszej pracy.

      mgr Renata Dobra Tarasewicz 
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK